کاربرد آلومینیوم در صنعت

فلز آلومینیوم در صنعت آلومینیوم یکی از عناصر جدول تناوبی و دارای عدد اتمی "13" است و وزن اتمی آن (که میانگین جرم یک اتم است) حدود 26.9815 و چگالی آن به مقدار  2.7  g/cm³می رسد و در شرایط استاندارد (دمای اتاق) در حالت جامد یافت می شود و به درجه ای می رسد که در [...]