کلسیم یک عنصر شیمیایی با نماد Ca و عدد اتمی 20 است. به عنوان یک فلز قلیایی خاکی، کلسیم یک فلز واکنش پذیر است که وقتی در معرض هوا قرار می گیرد یک لایه اکسید-نیترید تیره تشکیل می دهد. خواص فیزیکی و شیمیایی آن بیشتر شبیه همولوگ های سنگین تر آن استرانسیوم و باریم است. این عنصر پنجمین عنصر فراوان در پوسته زمین و سومین فلز فراوان پس از آهن و آلومینیوم است. رایج ترین ترکیب کلسیم روی زمین کربنات کلسیم است که در سنگ آهک و بقایای فسیل شده حیات دریایی اولیه یافت می شود. گچ، انیدریت، فلوریت و آپاتیت نیز منابع کلسیم هستند. این نام از لاتین calx “آهک” گرفته شده است که از گرم کردن سنگ آهک به دست می آید.