ورق و میلگرد تیتانیوم از گرید 1-2-4-5-7-23

>ورق و میلگرد تیتانیوم از گرید 1-2-4-5-7-23