فرو بور فروآلیاژی از آهن و بور با محتوای بور بین 17.5 تا 20 درصد است. این یا با احیای کربوترمی اسید بوریک در یک کوره قوس الکتریکی همراه با فولاد کربنی یا با احیای آلومینوگرمیک اسید بوریک در حضور آهن تولید می شود.

فروبور به C-Mn و سایر فولادهای کم آلیاژ اضافه می شود تا سختی پذیری را بهبود بخشد، و همچنین می تواند به عنوان یک حذف کننده نیتروژن در فولاد و در تولید آهنرباهای NdFeB عمل کند.